متوقف کردن شکنجه ها منوط به خوردن مدفوع
#1 April 14, 10:47 am
متوقف کردن شکنجه ها منوط به خوردن مدفوع
شکنجه یک زندانی در بند 1 زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یکی از زندانیان بی دفاع بند 1 زندان گوهردشت مورد شکنجه های وحشیانه شکنجه گران قرار گرفت واکنون شرایط جسمی او در وضعیت بسیار حادی می باشد.
روز سه شنبه 23 فروردین ماه حوالی ساعت 12:30 زندانی پیمان قهرمانی 27 ساله از سالن 3 بند1 زندان گوهردشت بدون هیچ دلیلی به سلولهای انفرادی سالن 2 شکنجه گاه زندان گوهردشت منتقل شد.این زندانی بی دفاع حداقل به مدت 2 ساعت به طور مستمر مورد شکنجه های وحشیانه جسمی قرار گرفت که منجر به مجروح شدن و شکستگی اعضای بدنش گردید. شکنجه گران با شکنجه های جسمی وحشیانه و قرون وسطایی، متوقف کردن شکنجه ها را منوط به خوردن مدفوعش نمودند.در طی این مدت سایر زندانیان فریادها و ضجه های این زندانی را می شنیدندو باعث رنجش روح و روان آنها گردید. شکنجه گران به عمد و برای ترساندن سایر زندانیان این زندانی را در جایی شکنجه می کردند که سایر زندانیان صدای ضجه ها و فریادهای او را بشنوند.
از وضعیت وشرایط این زندانی از روز سه شنبه تاکنون هیچ خبری در دست نیست و خطر به قتل رساندن این زندانی جدی است.
Last update on April 14, 10:48 am by mina1964.
All times are GMT -5. The time now is 7:26 am.